Dit zijn de algemene voorwaarden van moederbedrijf Mediavisuals voor zuster bedrijf Bruiloftregisseur (“Bruiloftregisseur”). Het adres van Bruiloftregisseur is Hoefblad 14, 9302AK Roden, met het KvK-nummer 62354299.

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@mediavisuals.nl, 0637139926 of per post: Bruiloftregisseur, Hoefblad 14, 9302AK Roden.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.


Artikel 1 - Dienstverlening
Onze dienstverlening bestaat uit film diensten geen speelfilms.


Artikel 2 - Toepassing Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Bruiloftregisseur en u (de “Opdrachtgever”). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.mediavisuals.nl


Artikel 3 - Totstandkoming opdracht
De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging stuurt naar Opdrachtgever.


Artikel 4 - Offertes en aanbiedingen
Alle door Bruiloftregisseur gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
Als de Opdrachtgever aan Bruiloftregisseur gegevens verstrekt, mag Bruiloftregisseur ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.


Artikel 5 - Prijs
Bruiloftregisseur mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
Als Bruiloftregisseur genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
De prijs is exclusief eventuele onkosten van Bruiloftregisseur en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.


Artikel 6 - Betaling en incassokosten
Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Bruiloftregisseur zal wekelijks factureren.
Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Bruiloftregisseur. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
15% over de eerste € 2.500;
10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.
De volledige vordering van Bruiloftregisseur op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.


Artikel 7 - Contractsduur
Bruiloftregisseur en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.
Bij een opdracht voor onbepaalde tijd gelden de volgende opzegtermijnen:
Bruiloftregisseur kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. De opzegtermijn is een maand. Bruiloftregisseur zegt op per aangetekende brief.
Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. Voor Opdractgever geldt een opzegtermijn van een maand. Opdrachtgever zegt op per aangetekende brief en vermeldt daarbij de reden van opzegging.
Partijen kunnen in gezamenlijk overleg de overeenkomst op elk moment beëindigen.


Artikel 8 - Derden
Bruiloftregisseur mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.


Artikel 9 - Uitvoering opdracht
Bruiloftregisseur zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Bruiloftregisseur verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Bruiloftregisseur om de opdracht uit te voeren.
Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Bruiloftregisseur de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Bruiloftregisseur is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Bruiloftregisseur is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.


Artikel 10 - Wijziging opdracht
Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
Bruiloftregisseur kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Bruiloftregisseur zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
Bruiloftregisseur mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.


Artikel 11 - Opschorting, ontbinding
Bruiloftregisseur mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
Bruiloftregisseur mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Bruiloftregisseur dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.


Artikel 12 - Tussentijdse opzegging
Als Bruiloftregisseur de opdracht tussentijds opzegt, zal Bruiloftregisseur zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Bruiloftregisseur extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
Bruiloftregisseur mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.


Artikel 13 - Overmacht
Bruiloftregisseur hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
Bruiloftregisseur kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
Als Bruiloftregisseur zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Bruiloftregisseur het nagekomen deel factureren.


Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud
Alles dat Bruiloftregisseur levert, blijft eigendom van Bruiloftregisseur totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Bruiloftregisseur veilig te stellen.
Als Bruiloftregisseur zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Bruiloftregisseur om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Bruiloftregisseur deze terug kan nemen.


Artikel 15 - Garanties
Bruiloftregisseur garandeert dat wat hij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.
Deze garantie geldt niet wanneer Opdrachtgever het geleverde verkeerd gebruikt.
Deze garantie geldt ook niet als er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar Bruiloftregisseur niets aan kan doen.


Artikel 16 - Klachten
Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.
Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Bruiloftregisseur de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Bruiloftregisseur die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.


Artikel 17 - Aansprakelijkheid
Bruiloftregisseur is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Bruiloftregisseur.
Bruiloftregisseur is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
Bruiloftregisseur is niet aansprakelijk voor afbreuk aan de kwaliteit van opnames door derden of externe factoren. Voorbeelden hiervan zijn: slechte verlichting, mensen die voor de camera gaan staan, stroomstoringen, audio ruis en andere externe factoren waar Bruiloftregisseur niets aan kan doen.
De aansprakelijkheid van Bruiloftregisseur is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €500,00.
De aansprakelijkheid van Bruiloftregisseur is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bruiloftregisseur.


Artikel 18 - Privacy Statement
Bruiloftregisseur beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.


Artikel 19 - Verjaringstermijn
De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Bruiloftregisseur is één jaar.


Artikel 20 - Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart Bruiloftregisseur voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Bruiloftregisseur toerekenbaar is.
Als derden Bruiloftregisseur aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Bruiloftregisseur zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Bruiloftregisseur, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.


Artikel 21 - Intellectuele eigendom
Bruiloftregisseur behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Bruiloftregisseur verstrekt zijn.


Artikel 22 - Geheimhouding
Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Bruiloftregisseur alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
Bruiloftregisseur zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Bruiloftregisseur optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Bruiloftregisseur niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.


Artikel 23 - Nietigheid
Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.


Artikel 24 - Strijdige clausule
In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.


Artikel 25 - Toepasselijk recht
Nederlands recht.


Artikel 26 - Bevoegde rechter
Rechtbank Noord-Nederland.
© 2020 Bruiloftregisseur
Alle rechten voorbehouden

Algemene voorwaarden | Privacy- en Cookieverklaring | Disclaimer
E-Mail: info@bruiloftregisseur.nl

Telefoon: 06-37 13 99 26

Adres: Hoefblad 14 Roden
KVK: 62354299

BTW: NL221095226B01

BANK: NL67 KNAB 0255 8871 24
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram